KOMUNIKATY


KOMUNIKAT ZG ZKwP ( styczeń 2016 )W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:


1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.
 * Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
 * Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

Komunikat został opublikowany również na stronie internetowej: www.zkwp.pl

Informacje 1 styczeń 2014
Informujemy,  że od dnia 1 stycznia 2014 r. nastąpiły zmiany m.in. w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych oraz Regulaminie Wystaw Psów Rasowych (nowe wersje dostępne są w zakładce Regulaminy  na stronie Zarządu Głównego - www.zkwp.pl ).


Uwagi dotyczące przeglądów miotów.
•    Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowlę  zgodnie z przepisami  Regulaminu Hodowli, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany (zatwierdzenie przydomka trwa  kilka miesięcy, co należy wziąć pod uwagę). Członkowie Związku mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności. Warianty takiej sytuacji reguluje załącznik numer 11 i 11a do Regulaminu.
•    Metryki wydawane są  do tygodnia  po odbiorze miotu (w szczególny przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu). Prosimy o przesyłanie na adres e-mail informacji o aktualnych miotach i reproduktorach (wraz ze skanem rodowodu z potwierdzonymi uprawnieniami hodowlanymi danego reproduktora) celem ogłoszenia ich na naszej stronie internetowej.
•    Na przegląd miotu prosimy się umawiać dwa tygodnie wcześniej, informując czy miot ma być tatuowany czy będzie czipowany (zabieg tatuowania wykonuje osoba uprawniona w oddziale lub lekarz weterynarii zgodnie z rejestrem numerów tatuaży dla danej rasy, natomiast zabieg czipowania wykonuje wyłącznie lekarz weterynarii. Prosimy o odbiór w biurze (lub ściągnięcie z naszej strony internetowej) odpowiedniego formularza, który musi być podpisany przez lekarza wykonującego zabieg implantacji czipa, ewentualnie tatuowania).   
     
( potwierdzenie znakowania
druk do ściągnięcia   pdf.  )  

Dokument ten należy przedłożyć kierownikowi sekcji w dniu przeglądu miotu.                         
 Hodowcy daje się możliwość wyboru znakowania szczeniąt, jednak decyzja musi dotyczyć całego miotu (cały miot tatuowany lub czipowany).
•    Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane (tatuaże możemy wykonać w trakcie przeglądu miotu , wykonuje je uprawniony członek komisji). Mikroczipy muszą spełniać normy ISO 11784 lub załącznika A do normy ISO 11785. Numery czipów muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w Oddziale ZKwP, a następnie przekazywane do Zarządu Głównego ZKwP do centralnej bazy czipów.
•     Szczenięta opuszczające teren kraju po 3 lipca 2011 roku muszą być obowiązkowo zaczipowane.

•    Przegląd miotu przeprowadzany jest w siedzibie oddziału lub w hodowli ( w takim przypadku hodowca opłaca w biurze przy odbiorze metryk koszty dojazdu do hodowli wg stawki za km zgodnie z przepisami podatkowymi, liczone od siedziby oddziału). Hodowca może również przewieźć komisję własnym środkiem transportu. W nowo zarejestrowanych hodowlach pierwszy przegląd miotu preferowany bedzie w  siedzibie hodowli. W przypadku odbioru miotu w oddziale  należy okazać sukę - matkę szczeniąt ( jezeli to tylko mozliwe ) oraz oryginał jej rodowodu celem wpisania do niego adnotacji o miocie.  
•    Szczenięta muszą być zaszczepione, odrobaczone i posiadać książeczkę zdrowia.
•    Podstawą wydania metryk jest przedstawienie do przeglądu miotu karty krycia, karty miotu, dokumentu potwierdzającego znakowanie szczeniąt oraz w przypadku zagranicznego krycia- kopii rodowodu reproduktora. Brak dokumentów będzie skutkował odmową wykonania przeglądu miotu.
•    Szczenięta można przekazywać nabywcom najwcześniej po ukończeniu przez nie 7 tygodni. Obowiązkowo przy sprzedaży szczeniaka należy przedstawić nabywcy do wglądu protokół przeglądu miotu.

Informacja dotycząca krycia.
* W dniu krycia zarówno suka jak i reproduktor muszą posiadać uprawnienia hodowlane (zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli ZKwP). Nabyte uprawnienia są potwierdzane przez  kierownika sekcji lub przewodniczącego ds. hodowli wpisem do rodowodu wraz z datą i pieczątką. Pies nabywa uprawnienia hodowlane w dniu wpisu (a nie w dniu np. ostatniej wymaganej wystawy).
* Dopuszcza się do kryć psa w okresie przejściowym od 12 miesiąca do 18 miesiąca, który uzyskał w klasie młodzieży od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny minimum doskonałe w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej, na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej „Okres warunkowy”, jak w pkt. 1. Dalsze używanie psa do kryć wymaga uzyskania ocen co najmniej doskonałych po ukończeniu  15 miesięcy, pkt 1.
* Dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 12 miesięcy suki niektórych ras np.miniaturowych i wielkogłowych (patrz załącznik nr 12), które w klasie młodzieży od minimum
dwóch sędziów uzyskały trzy oceny co najmniej bardzo dobre w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej, na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej „Rasawielkogłowa/Rasa miniaturowa”, jak w pkt. 1. Dalsze używanie suki do hodowli wymaga uzyskania ocen co najmniej bardzo dobrych po ukończeniu 15 miesięcy, jak w pkt. 1 c.