ZOBACZ CO DOSZŁO NA NASZYCH STRONACH
Przypominamy,
 że termin opłacenia składki członkowskiej za rok 2021
 w wysokości 70 PLN 
upływa 31.12.2021.

Brak składki skutkuje skreśleniem z listy członków ZKwP.

Numer kota:  74 1050 1243 1000 0010 0000 2764Członków naszego oddziału informujemy,
że Zarząd Główny ZKwP podjął decyzję o wydaniu książki
„100 lat kynologii w wolnej Polsce”.
Cena 1 egzemplarza dla członków ZKwP 100 złotych.
Zamówienie należy składać wyłącznie drogą elektroniczną
na adres biuro@zkwp-chorzow.pl do dnia 30.11.2021.


 400 stron, 500 ilustracji i rycin, napisana w języku polskim i angielskim

W związku z licznymi pytaniami członków naszego oddziału
 przypominamy obecnie obowiązujące zasady
70 lecie oddziału Chorzów
60 Jubileuszowa Wystawa Psów Rasowych ( Świerklaniec 04.09.2021)

>> WYNIKI FINAŁÓW <<


 udostępniony do pobrania    >>  KATALOG <<


 >> szczegóły ( sędziowie , opłaty )  <<
Zakończyliśmy przyjmowanie psów

W  Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
- z głosem decydującym - pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
- z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.
   
W Zgromadzeniu mogą brać udział członkowie, którzy mają opłaconą składkę za rok bieżący.
Informujemy, że składki nie będzie można opłacić przed obradami. Prosimy o opłacanie składek przez Internet i  w razie konieczności okazanie dowodu wpłaty.

W Zgromadzeniu nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Prezydium Walnego Zgromadzenia i protokolanta
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
5. Przyjęcie porządku obrad   

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
7. Przedstawienie wyników rankingu oddziałowego za sezon 2019 i nagrodzenie laureatów
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
9. Sprawozdanie Komisji Hodowlanej
10. Sprawozdanie finansowe
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
12. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
14. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
15. Uchwalenie planu pracy i preliminarza na rok bieżący
16. Wybór delegata na Zjazd Delegatów
17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego-Wyborczego

Informujemy, iż protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie finansowe będą do wglądu w sekretariacie Oddziału.
Jednocześnie informujemy, że do dnia 12.08.2021 wnioski w formie pisemnej można składać osobiście w Biurze Oddziału lub pocztą elektroniczną na adres biuro@zkwp-chorzow.pl

Wojciech Lazar
Przewodniczący Zarządu Oddziału

04.08.2021 uaktualniono dział  MIOTY  - dodano
* CHART AFGAŃSKI   
miot w hodowli CZATYRDACHMiejsce:
Rudno koło Gliwic, ul. Strażacka 13.

>> szczegóły <<

04.08.2021 uaktualniono dział  MIOTY  - dodano
* 
CHIHUAHUA miot w hodowli Crazy Passion 


KONTAKT Z BIUREM:
do Państwa dyspozycji pozostawiamy:
 -   telefon 32 2410 830 w środy i czwartki od 17 do 20
 -  poczta elektroniczna  - biuro@zkwp-chorzow.pl
 -  skrzynka pocztowa  przy wejściu do biura oddziału


W związku z sytuacją epidemiologiczną  informujemy Państwa
 o ustaleniach dotyczących zasad z zakresu
działalności biura, miotów i obiegu dokumentacji,

 które będą obowiązywać od 09.06.2021 do odwołania

Od dnia 09.06.2021 biuro oddziału będzie czynne dla interesantów
w środy i czwartki w godzinach od 17 do 20.

Obowiązywać będzie limit 4 osoby oraz obowiązek zakrywania ust i nosa.

Będzie można załatwić
wszystkie sprawy związane z "normalną" działalnością kynologiczną.


Zachęcamy do umawiania wizyt z podaniem rodzaju sprawy - ułatwi to funkcjonowanie biura.
Do Państwa dyspozycji pozostaje też skrzynka na dokumenty ( na drzwiach wejściowych ) do której prosimy przekazywać sprawy do załatwienia  ( np. rodowody do wpisów hodowlanych z załącznikami i inne ).

>> Zasady dotyczące przeglądów miotów i działalności hodowlanej  <<


( Dokumenty
do pobrania na naszej stronie)
 wniosek o wydanie metryk  ( WNIOSEK - plik pdf )
opis miotu  ( OPIS  MIOTU - plik pdf )
poświadczenie znakowania   ZNAKOWANIE  - plik pdf )


25.07.2021 uaktualniono dział  MIOTY  - dodano
* Lhasa Apso miot w hodowli
WEST END DIAMOND (FCI)

23.06.2021
30.06.2021
uaktualniono dział  MIOTY  - dodano
Golden Retriever miot w hodowli   MAMAMADA
*  Cavalier King Charles Spaniel   miot w hodowli   Z KOCIEGO DWORU
*  Maltańczyk   miot w hodowli   Z KOCIEGO DWORU
*  Mops miot w hodowli   Z KOCIEGO DWORU

30.04.2021
25.05.2021
30.05.2021
uaktualniono dział REPRODUKTORY   -  dodano 
* BASET HOUND ( grupa VI FCI )   DUBAI Basshunter

uaktualniono dział  MIOTY  - dodano
* Owczarek Niemiecki Długowłosy miot w hodowli PADAROKO.pl
* Maltańczyk  mioty w hodowli MATGREGOR
Owczarek szetlandzki  
miot w hodowli CALL ME MIRACLE

uaktualniono dział HODOWLE - dodano
* OWCZAREK SZETLANDZKI - Call me miracle

Zarząd Oddziału Chorzów informuje, 
że jedynym naszym  adresem internetowym  jest 
www.zkwp-chorzow.pl
Wszelkie inne adresy wykorzystujące nazwę
ZKwP Chorzow 
nie mają z naszym oddziałem i z całym stowarzyszeniem 
(Związek Kynologiczny w Polsce ) 
nic  wspólnego i w związku z tym za treści tam zawarte
nie ponosimy odpowiedzialności.

Informujemy, że składka członkowska nie ulega zmianie
 i za rok 2021 wynosi 70 zł.

Składkę można opłacać w kasie oddziału w godzinach pracy biura
 lub wpłacać na konto 

Bank Śląski O/Chorzów 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764


Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku:
wystawy, hodowla i inne imprezy kynologiczne organizowane przez ZKwP.

Jednocześnie informujemy, że osoby z nieopłaconą składką za rok 2020 zostaną skreślone z listy członków ZKwP z dniem 31.01.2021 r.
 Ponowne korzystanie z praw członka będzie możliwe po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu wpisowego i składki na bieżący rok.


obowiązujący cennik na rok 2021

  
W związku z sytuacją epidemiologiczną
 informujemy Państwa o ustaleniach dotyczących zasad z zakresu działalności biura, miotów i obiegu dokumentacji ,
które będą obowiązywać od 03.11.2020 do odwołania

Od dnia 03.11.2020
 biuro oddziału aż do odwołania będzie nieczynne dla interesantów.

Wszystkie sprawy związane z naszą działalnością będą załatwiane w formie elektronicznej bądź w formie poczty tradycyjnej.Korzystając z okazji przypominamy o zmianie adresu
 e-mail na biuro@zkwp-chorzow.pl 
oraz zmianie adresu strony na www.zkwp-chorzow.pl Informujemy że 31.12.2020 minął
  termin opłacenia składki członkowskiej za rok 2020
 Brak składki jest podstawą do skreślenia z listy członków ZKwP. 

2020
ZOBACZ NASZE

*  2020 *

* 2019 * 2018* 2017 * 2016 2015 *  2014  *  2013  * 2012  *  2011 *  2010  * 2009  *   2008 *  wcześniejsze