ZKwP oddzial Chorzow

KOMUNIKATY

KODY KRESKOWE z numerami CHIPÓW

Data aktualizacji : 2024-01-03

Hodowca podczas przeglądu miotu przekazuje wraz z dokumentami kody kreskowe z numerami chipów do wklejenia  na metrykach !!!
Również na potwierdzeniu ZNAKOWANIA prosimy wkleić kod kreskowy a nie wpisywać odręcznie.

NARODZINY SZCZENIĄT ( Regulamin hodowli )

Data aktualizacji : 2023-08-13

Zgodnie z regulaminem hodowli Psów Rasowych
hodowca w ciągu 14 dni od urodzenia się szczeniąt zobowiązany jest powiadomić pisemnie
właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim oddziale o urodzeniu się szczeniąt.

OBLIGATORYJNE BADANIE PROFILU DNA REPRODUKTOR/SUKA

Data aktualizacji : 2023-02-27

L.Dz.543/2023 Warszawa, 27.02.2023
Związek Kynologiczny w Polsce  Zarządy Oddziałów Oddziałowe Komisje Hodowlane

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
– dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
– dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

Druki do pobrania wymagany komplet dokumentów do wykonania badania:

1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA  > (plik PDF)
2. Zlecenie badania DNA psów > (plik DOC)
3. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA > (plik PDF)

 Komplet dokumentów będzie możliwy do pobrania ze strony zkwp.pl

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa pobiera i wypełnia dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa opłaca badania na wskazany rachunek bankowy.
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB https://lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/identyfikacja-osobnicza-i-kontrola-rodowodow/psy znajduje się: INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO
DO BADAŃ DNA U PSÓW.

ZG ZKwP przypomina PROCEDURY NOSTRYFIKACJI RODOWODÓW

Ze względu na liczne nieprawidłowości w przesyłanych przez Oddziały rodowodach dla psów/suk zakupionych z Rosji i Białorusi, przypominamy procedurę nostryfikowania rodowodów:

Biuro ZG ZKwP będzie nostryfikowało rodowody dla psów/suk urodzonych:

  • w Rosji do dnia 28 lutego 2022 r.
  • na Białorusi do dnia 7 marca 2022 r.

dla których umowa kupna-sprzedaży została zawarta przed 28 lutego oraz 7 marca 2022 r.

Oddział zobowiązany jest dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży do metryki oraz do rodowodu w celu nostryfikacji. W przypadku braku umowy dokumenty nie będą realizowane i zostaną odesłane do Oddziału.

Jednocześnie przypominamy, że w oryginalnym rodowodzie eksportowym do nostryfikacji musi zostać wpisany właściciel psa/suki – CZŁONEK ZKwP z polskim adresem zamieszkania. Oddział nie posiada uprawnień do dokonywania jakichkolwiek zamian na rodowodzie eksportowym przed dokonaniem nostryfikacji.
W przypadku braku polskiego adresu zamieszkania na rodowodzie, dokument zostanie odesłany do Oddziału.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY SEKCJI

 Uwaga !!!

* Sekcje działają na zasadzie kontaktu między zainteresowanym a kierownikiem danej sekcji we wszelkich sprawach związanych z hodowlą czy z posiadaniem psa danej rasy.


KIEROWNIK DANEJ SEKCJI BĘDZIE DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SPOTKANIA DROGĄ TELFONICZNĄ LUB MEJLOWĄ
DANE KONTAKTOWE POSZCZEGÓLNYCH KIEROWNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI W ZAKŁADCE SEKCJE.

 

* Przypominamy o konieczności zgłaszania urodzonych miotów i o umawianiu odbiorów z odpowiednim wyprzedzeniem.

* Do odwołania karty krycia i karty miotu nie będą sprzedawane w formie elektronicznej.

 

UWAGA! WRACAMY DO DZIAŁALNOŚCI BIURA SPRZED PANDEMII

Informujemy, że  od 10 maja 2022  biuro oddziału będzie czynne:
we wtorek, środę i czwartek 17.00 – 20.00

NOWE ZASADY WYDAWANIA METRYK i PRZEGLĄDÓW

W związku z decyzją Prezydium Zarządu Głównego podjętą na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej,
uchylającą od dnia 8.04.2022 procedurę (z dnia 25.03.2020)
dotyczącą wydawania metryk na wniosek hodowcy bez przeprowadzania przeglądów miotów.

Obecnie przeglądy odbywać będą się na zasadach określonych w par. 14 pkt.2j. Regulaminu Hodowli Psów Rasowych

INFORMACJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO DOTYCZĄCA USTALEŃ o psach z Rosji i Białorusi

L. Dz. 515/2022              Wszystkie Oddziały   Związku Kynologicznego w Polsce           Warszawa,09.03.2022r

W związku z zawieszeniem  przez Zarząd Główny ZKwP współpracy z RKF od dnia 28 lutego 2022r. a z BCU od dnia 7 marca 2022r. Prezydium Zarządu Głównego ZKwP podjęło następujące decyzje, które  dotyczą:

1.    Nostryfikacji rodowodów dla psów sprowadzonych do Polski z Rosji /RKF/ i z Białorusi /BCU/
    – ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Rosji  /RKF/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. i umowy  zawartej do tego samego dnia.
    – ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Białorusi /BCU/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r. i umowy zawartej do tego dnia.

2.    Reproduktorów z Rosji  /RKF/ i Białorusi /BCU/ czasowo  przebywających w Polsce:
    – ZG ZKwP będzie wydawał dokumenty dla szczeniąt po tych reproduktorach, które kryły do dnia 10 marca 2022r. /dotyczy kryć naturalnych oraz inseminacji nasieniem świeżym i mrożonym/.

3.    Wydawania przez ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla zakupionych szczeniąt przez obywateli Rosji i Białorusi:
    – ZG ZKwP będzie wydawał rodowody eksportowe dla psów zakupionych w Polsce /po złożeniu obowiązujących dokumentów w Oddziale  macierzystym hodowcy/ przez obywateli Rosji dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. a dla obywateli Białorusi  dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r.

4.    Wystawiania Championatów ( Polski, Młodzieżowy, Weteranów, Grand Champion) dla właścicieli psów/suk zarejestrowanych w RKF i BCU:
      – wnioski o Championaty z Rosji, które wpłynęły po 28 lutego 2022r.  i z Białorusi po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.
      – wnioski o Championaty na podstawie 1 CWC z Białorusią „na podstawie wzajemnego porozumienia”, które wpłynęły po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.

W związku z pismem otrzymanym od Prezydenta Ukraińskiej Organizacji  Kynologicznej /UKU/ Pana Georgija Oniszczenko ZG ZKP informuje, że nie będzie podejmował żadnych działań dotyczących hodowców UKU do czasu opracowania wspólnego stanowiska.

           Z poważaniem Anna Rogowska
(Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego)

INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM

Data aktualizacji : 2022-03-04

PISMO OKÓLNE 1/2022

 

Zarząd Oddziału Chorzów Związku Kynologicznego w Polsce na podstawie par.41 Statutu zwołuje w dniu 30.03.2022 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału, które odbędzie się o godzinie 18.00.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: Hotel Focus ( dawny Hotel Prima ), Chorzów, ul. Armii Krajowej 15

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku, którzy mają opłaconą składkę za rok bieżący; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.
W Zgromadzeniu nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Informujemy, że w dniu Walnego Zgromadzenia nie będzie możliwości opłacenia składki członkowskiej za rok 2022.
Prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie z legitymacjami i dopilnowanie aby fakt opłacenia składki został w niej odnotowany.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Prezydium Walnego Zgromadzenia i protokolanta
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
7. Wręczenie odznak honorowych ZKwP
8. Rozstrzygnięcie rankingu oddziałowego i nagrodzenie laureatów
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
10. Sprawozdanie Komisji Hodowlanej
11. Sprawozdanie finansowe
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
13. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
14. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
15. Dyskusja nad sprawozdaniami
16. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi
17. Uchwalenie planu pracy i preliminarza na rok bieżący
18. Ustalenie liczby członków do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
19. Wybór na okres kadencji:
– członków zarządu
– członków komisji rewizyjnej
– członków sądu koleżeńskiego
20. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
21. Wolne wnioski
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego-Wyborczego

Informujemy, iż protokół z Walnego Zgromadzenia z 2021 rok będzie do wglądu w sekretariacie Oddziału.
Jednocześnie informujemy, że do dnia 26.03.2022 wnioski w formie pisemnej można składać osobiście w Biurze

lub pocztą elektroniczną na adres biuro@zkwp-chorzow.pl
Wojciech Lazar
Przewodniczący Zarządu Oddziału.

UWAGA !!!

Podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzimy zbiórkę środków pieniężnych na pomoc ludziom, którzy musieli opuścić Ukrainę z powodu wojny

APEL O POMOC UKRAINIE

APEL O POMOC UKRAINIE

Prosimy o dostarczanie w godzinach pracy biura środki czystości, środki higieniczne, pampersy, ręczniki papierowe,  kredki, bloki, pisaki, farbki
karma dla psów i kotów,…
Każdy wie co może się przydać zwłaszcza w dużych punktach gdzie przebywają uchodźcy..

KARTA KRYCIA

Informujemy, że od dnia 01.01.2022  KARTĘ KRYCIA wykupuje reproduktor.

Więcej  informacji na zkwp.pl

CENNIK i SKŁADKA na 2022 rok

obowiązujący  CENNIK  na rok 2022.

Informujemy, że składka członkowska nie ulega zmianie  i za rok 2022 wynosi 70 zł.

konto  do wpłat z dopiskiem składka 2022 :
 Bank Śląski O/Chorzów 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764O

Przypominamy - PIT 6

Przypominamy

20 stycznia mija termin składania deklaracji podatkowej PIT-6 za rok 2022.
Pit6 do pobrania ze strony gov.pl

ZASADY działalności biura

W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy Państwa o ustaleniach dotyczących zasad z zakresu działalności biura, miotów i obiegu dokumentacji, które będą obowiązywać od 09.06.2021 do odwołania

Od dnia 09.06.2021 biuro oddziału będzie czynne dla interesantów  w środy i czwartki w godzinach od 17 do 20.