ZKwP oddzial Chorzow

NOWOŚCI

INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZYM

Data aktualizacji : 2024-02-20

Zarząd Oddziału Chorzów Związku Kynologicznego w Polsce
na podstawie par.41 Statutu zwołuje w dniu 20.03.2024  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  członków Oddziału, które odbędzie się o godzinie 18.00.

Miejsce Walnego Zgromadzenia:
Hotel Skaut ( w Ośrodku Harcerskim ), Chorzów, Aleja Harcerska 3

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku, którzy mają opłaconą składkę za rok bieżący; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.
W Zgromadzeniu nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Informujemy, że w dniu Walnego Zgromadzenia nie będzie możliwości opłacenia składki członkowskiej za rok 2024.
Prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie z legitymacjami i dopilnowanie aby fakt opłacenia składki został w niej odnotowany.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Prezydium Walnego   Zgromadzenia i protokolanta
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
5. Przyjęcie porządku obrad                                           
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
7. Rozstrzygnięcie rankingu oddziałowego i nagrodzenie laureatów
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
9. Sprawozdanie Komisji Hodowlanej
10. Sprawozdanie finansowe
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
12. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
14. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
15. Uchwalenie planu pracy i preliminarza na rok bieżący
16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

Informujemy, iż protokół z Walnego Zgromadzenia z 2023 rok będzie do wglądu w sekretariacie Oddziału.
Jednocześnie informujemy, że do dnia 13.03.2024  wnioski w formie pisemnej można składać osobiście w Biurze lub pocztą elektroniczną na adres biuro@zkwp-chorzow.pl
Wojciech Lazar
Przewodniczący Zarządu Oddziału.

XVII WYSTAWA GOLDEN RETRIEVER 2024

Data aktualizacji : 2024-02-16

W związku z XVII Krajową Wystawą Psów Rasy Golden Retriever,
która odbędzie się 04.05.2024,
informujemy, że do oceny Państwa psów zostały zaproszone:
Beryl Liggins (hod. Nunsbrook  – Wielka Brytania ) – suki
Susan Webster (hod. Benjcroft  – Wielka Brytania ) – psy


Już wkrótce na naszej stronie więcej informacji i formularz zgłoszeniowy!

XVII WYSTAWA GOLDEN RETRIEVER 2024

Data aktualizacji : 2024-02-16

W związku z XVII Krajową Wystawą Psów Rasy Golden Retriever,
która odbędzie się 04.05.2024,
informujemy, że do oceny Państwa psów zostały zaproszone:
Beryl Liggins (hod. Nunsbrook  – Wielka Brytania ) – suki
Susan Webster (hod. Benjcroft  – Wielka Brytania ) – psy


Już wkrótce na naszej stronie więcej informacji i formularz zgłoszeniowy!

AKTUALIZACJA SĘDZIOWIE

Data aktualizacji : 2024-01-28

Nowak-Patyniak Agnieszka   – sędzia międzynarodowy, teriery

AKTUALIZACJA DZIAŁ MIOTY, REPRODUKTORY i HODOWLE,

Data aktualizacji : 2024-01-28

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RANKINGU WYSTAWOWYM za sezon 2023

Data aktualizacji : 2024-01-09

Ranking

XX edycja rankingu wystawowego – Oddziału Chorzów za sezon wystawowy 2023

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.03.2024 – TYLKO ELEKTRONICZNIE
Adres elektroniczny pod który należy wysyłać zgłoszenia: ranking@zkwp-chorzow.pl

Oto wzór tabelki, którą prosimy pobrać >> WZÓR TABELI << (plik doc)   wypełnić , zapisać i przesłać jako załącznik do nas na adres  ranking@zkwp-chorzow.pl

UWAGA - PILNA WIADOMOSC DLA HODOWCÓW

Data aktualizacji : 2024-01-03

Hodowca podczas przeglądu miotu przekazuje wraz z dokumentami kody kreskowe z numerami chipów do wklejenia  na metrykach !!! 

 Również na potwierdzeniu ZNAKOWANIA prosimy wkleić kod kreskowy a nie wpisywać odręcznie.

AKTUALNY SŁOWNIK RAS Z UMASZCZENIAMI

Data aktualizacji : 2024-01-03

Główna Komisja Hodowlana ZKwP przesyła aktualny słownik ras z umaszczeniami

https://www.zkwp.pl/regulaminy/slownik_ras_i_umaszczen.pdf

PRZYPOMINAMY PIT-6 za 2024

Data aktualizacji : 2024-01-02

Przypominamy właścicielom reproduktorów i suk hodowlanych,
że 20.01.2024 roku mija termin składania deklaracji podatkowej PIT-6 za rok 2024.

Właściciele są zobligowani do złożenia deklaracji PIT-6 w swoim US.
(PIT-6 składany jest za rok bieżący.
Należy w punkcie 39 wpisać stan “tzw stada podstawowego” czyli podać ilość suk hodowlanych i reproduktorów, bez względu na to, czy będą użyte do hodowli, czy nie w danym roku.

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (termin: 20 stycznia roku, którego deklaracja dotyczy; w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku – do 7 dnia od dnia rozpoczęcia tej działalności),

OPŁATA CZŁONKOWSKA za 2024

Data aktualizacji : 2024-01-02

OPŁATY

Składka członkowska za rok 2024 wynosi 100 PLN.

konto  do wpłat z dopiskiem składka 2024

Ww.można opłacić przelewem na konto oddziału (74 1050 1243 1000 0010 0000 2764 ) lub gotówką w biurze oddziału w godzinach urzędowania.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 14 STATUTU ZKwP ( www.zkwp.pl/regulaminy/Statut_ZKwP.pdf )
warunkiem korzystania ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku
jest opłacenie bieżącej składki członkowskiej.

BADANIA KARDIOLOGICZNE

Data aktualizacji : 2023-12-08

Informujemy, że w dniu 20.01.2024, w siedzibie Oddziału,
odbędą się badania kardiologiczne, które przeprowadzi lek. wet. Anna Olejniczak-Pytel.
Koszt badania będzie wynosił 250 PLN, niezależnie od tego czy z certyfikatem czy bez.
Dla członków Oddziału Chorzów opłata to 220 PLN.
Badania zostaną przeprowadzone przy minimum 8 psach.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@zkwp-chorzow.pl z dopiskiem w tytule – BADANIE KARDIO

Życzenia Świąteczne i informacje o pracy biura

Data aktualizacji : 2023-12-21

Informujemy,
że biuro oddziału będzie nieczynne w dniach 27-28.12.2023 i w dniu 02.01.2024.

Przypominamy też o tym,
że termin opłacenia składki członkowskiej za rok 2023 mija 31.12.2023.

* Wysokość składki za 2023r. – 100 PLN, numer konta do wpłat: 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764, w tytule proszę wpisać składka 2023.

zaproszenie na spotkanie świąteczne

Data aktualizacji : 2023-12-05