ZKwP oddzial Chorzow

NOWOŚCI arch3

INFORMACJA o EGZAMINACH i TESTACH 2024

Data aktualizacji : 2024-03-24

RANKING

Data aktualizacji : 2024-03-23

INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZYM

Data aktualizacji : 2024-02-20

Zarząd Oddziału Chorzów Związku Kynologicznego w Polsce
na podstawie par.41 Statutu zwołuje w dniu 20.03.2024  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  członków Oddziału, które odbędzie się o godzinie 18.00.

Miejsce Walnego Zgromadzenia:
Hotel Skaut ( w Ośrodku Harcerskim ), Chorzów, Aleja Harcerska 3

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku, którzy mają opłaconą składkę za rok bieżący; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.
W Zgromadzeniu nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Informujemy, że w dniu Walnego Zgromadzenia nie będzie możliwości opłacenia składki członkowskiej za rok 2024.
Prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie z legitymacjami i dopilnowanie aby fakt opłacenia składki został w niej odnotowany.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Prezydium Walnego   Zgromadzenia i protokolanta
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
5. Przyjęcie porządku obrad                                           
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
7. Rozstrzygnięcie rankingu oddziałowego i nagrodzenie laureatów
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
9. Sprawozdanie Komisji Hodowlanej
10. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
11. Sprawozdanie finansowe
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
13. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
14. Dyskusja nad sprawozdaniami
15. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
16. Uchwalenie planu pracy i preliminarza na rok bieżący
17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

Informujemy, iż protokół z Walnego Zgromadzenia z 2023 rok będzie do wglądu w sekretariacie Oddziału.
Jednocześnie informujemy, że do dnia 13.03.2024  wnioski w formie pisemnej można składać osobiście w Biurze lub pocztą elektroniczną na adres biuro@zkwp-chorzow.pl
Wojciech Lazar
Przewodniczący Zarządu Oddziału.

AKTUALIZACJA SĘDZIOWIE

Data aktualizacji : 2024-01-28

Nowak-Patyniak Agnieszka   – sędzia międzynarodowy, teriery

AKTUALIZACJA DZIAŁ MIOTY, REPRODUKTORY i HODOWLE,

Data aktualizacji : 2024-01-28

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RANKINGU WYSTAWOWYM za sezon 2023

Data aktualizacji : 2024-01-09

Ranking

XX edycja rankingu wystawowego – Oddziału Chorzów za sezon wystawowy 2023

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.03.2024 – TYLKO ELEKTRONICZNIE
Adres elektroniczny pod który należy wysyłać zgłoszenia: ranking@zkwp-chorzow.pl

Oto wzór tabelki, którą prosimy pobrać >> WZÓR TABELI << (plik doc)   wypełnić , zapisać i przesłać jako załącznik do nas na adres  ranking@zkwp-chorzow.pl

Uwaga!!!

Zgłoszenia do rankingu będą przyjmowane jeszcze tylko do jutra, tj.13.03.2024. Wyniki zostaną ogłoszone na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym w dniu 20.03.2024.

UWAGA - PILNA WIADOMOSC DLA HODOWCÓW

Data aktualizacji : 2024-01-03

Hodowca podczas przeglądu miotu przekazuje wraz z dokumentami kody kreskowe z numerami chipów do wklejenia  na metrykach !!! 

 Również na potwierdzeniu ZNAKOWANIA prosimy wkleić kod kreskowy a nie wpisywać odręcznie.

AKTUALNY SŁOWNIK RAS Z UMASZCZENIAMI

Data aktualizacji : 2024-01-03

Główna Komisja Hodowlana ZKwP przesyła aktualny słownik ras z umaszczeniami

https://www.zkwp.pl/regulaminy/slownik_ras_i_umaszczen.pdf

PRZYPOMINAMY PIT-6 za 2024

Data aktualizacji : 2024-01-02

Przypominamy właścicielom reproduktorów i suk hodowlanych,
że 20.01.2024 roku mija termin składania deklaracji podatkowej PIT-6 za rok 2024.

Właściciele są zobligowani do złożenia deklaracji PIT-6 w swoim US.
(PIT-6 składany jest za rok bieżący.
Należy w punkcie 39 wpisać stan “tzw stada podstawowego” czyli podać ilość suk hodowlanych i reproduktorów, bez względu na to, czy będą użyte do hodowli, czy nie w danym roku.

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (termin: 20 stycznia roku, którego deklaracja dotyczy; w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku – do 7 dnia od dnia rozpoczęcia tej działalności),

OPŁATA CZŁONKOWSKA za 2024

Data aktualizacji : 2024-01-02

OPŁATY

Składka członkowska za rok 2024 wynosi 100 PLN.

konto  do wpłat z dopiskiem składka 2024

Ww.można opłacić przelewem na konto oddziału (74 1050 1243 1000 0010 0000 2764 ) lub gotówką w biurze oddziału w godzinach urzędowania.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 14 STATUTU ZKwP ( www.zkwp.pl/regulaminy/Statut_ZKwP.pdf )
warunkiem korzystania ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku
jest opłacenie bieżącej składki członkowskiej.

BADANIA KARDIOLOGICZNE

Data aktualizacji : 2023-12-08

Informujemy, że w dniu 20.01.2024, w siedzibie Oddziału,
odbędą się badania kardiologiczne, które przeprowadzi lek. wet. Anna Olejniczak-Pytel.
Koszt badania będzie wynosił 250 PLN, niezależnie od tego czy z certyfikatem czy bez.
Dla członków Oddziału Chorzów opłata to 220 PLN.
Badania zostaną przeprowadzone przy minimum 8 psach.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@zkwp-chorzow.pl z dopiskiem w tytule – BADANIE KARDIO

Życzenia Świąteczne i informacje o pracy biura

Data aktualizacji : 2023-12-21

Informujemy,
że biuro oddziału będzie nieczynne w dniach 27-28.12.2023 i w dniu 02.01.2024.

Przypominamy też o tym,
że termin opłacenia składki członkowskiej za rok 2023 mija 31.12.2023.

* Wysokość składki za 2023r. – 100 PLN, numer konta do wpłat: 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764, w tytule proszę wpisać składka 2023.

zaproszenie na spotkanie świąteczne

Data aktualizacji : 2023-12-05